Østfold SVs valgprogram 2023-2027

En mengde mennesker som står oppstilt og jubler

Etter fire år i Viken kan endelig nye Østfold fylke stå på egne ben. Det er viktig at Østfold er selvstendig. Dette gjør at vi nærmere innbyggerne, næringslivet og elevene. Vi i Østfold vet best hvor skoen trykker. Hverdagen vår, og de store planene skal vedtas der vi bor. Dette er viktig for demokratiet.

Østfold er unikt. Vi har fantastiske naturlandskap, bygget gjennom generasjoner med landbruk, som i dag er viktig for rekreasjon og bevaring. Vi har viktige næringer som har stor betydning for Østfold, men også nasjonalt. Vi er i «oljeskyggen», det vil si at vi ikke er avhengig av oljesektoren for å drive bærekraftig. Vi har kompetansen og ideene, som gjør oss klare til det grønne skiftet og til en sirkulær økonomi.

Østfold SV vil mye for nye Østfold fylke. Vi har ambisiøse mål og vet vi kan gjøre vedtak som vil gjøre hverdagen bedre for de mange, og ikke de få. Det handler om omfordeling. Det handler om klimakrise og nærmiljøet. Det handler om å skape lokalsamfunn man vil bo, vokse opp i og bli gammel i.

Et demokrati utvikles i fellesskap med innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Vi vil ha større åpenhet, medvirkning og kortere vei til de folkevalgte. Vi vil snakke med deg og du skal lett kunne snakke med oss i SV!

Østfold skal legge FN sine bærekrafts-mål til grunn på alle Fylkeskommunens områder, for at vi skal nå klimamålene og likeverdet for alle.

Samferdsel, klima, naturvern og miljø

Kvinne sitter på tog og tar bilde av skogen hun ser ut vinduet

En miljøvennlig samferdselspolitikk

For at Østfold skal bidra til å nå de nasjonale og globale klimamålene, må all kollektivtransport og godstransport overføres til 0-utslippsløsninger.

Utbygging og elektrifisering av havnene i fylket bidrar til at Østfold blir et foregangsfylke, når det gjelder transport på kjøl. Derfor trenger vi å mudre ved Borg Havn, i Fredrikstad. Alt vi tar opp av mudder skal på land, vi skal bruke den beste og mest moderne teknologien for å gjøre minst mulig skade på miljøet i vann og i Oslofjorden.

Østfold er nært til mye, men mange har en for lang vei til jobb og skole. Høy befolkningstetthet gjør Østfold til et naturlig jernbanefylke.

De store samferdselsinvesteringene skal gå til utbygging av jernbanene og til gang- og sykkelveier. Små avstander, og et flatt landskap gir grunnlag for at Østfold kan bli et godt sykkelfylke.

SV vil:

Ta klimakrisen på alvor

Østfold må sette realistiske mål og legge konkrete planer for hvordan vi skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 80 % innen 2030.

Gjennom et bredt samarbeid med innbyggerne, miljøorganisasjonene, næringslivet, kommunene og fylkeskommunen skal vi utvikle Østfold til å bli et foregangsfylke i det grønne skiftet. Vi heier på gründervirksomhet som setter søkelys på grønn utvikling, og sirkulær økonomi.

SV vil:

Oslofjorden

Oslofjorden er en veldig viktig del av Østfold. Det er en viktig vannvei for mange næringer, for rekreasjon og friluftsliv, for det biologiske mangfold og dyreliv. I mange tiår har vi alle neglisjert hva våre utslipp og bruk av fjorden har medført.

Oslofjorden er i dag i en meget dårlig forfatning. Fisken forsvinner, blåskjell, ålegress og tang dør. Vannets kvalitet er dårlig, og det haster langt på overtid å rette opp balansen i både kvalitet og naturens mulighet til å igjen bli sund.

Fylker og kommuner har blitt enig om en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord». SV er helt klar på at dette er et felles ansvar og vi vil presse på slik at alle deler av næringene bidrar til å redde fjorden. Vi må sørge for å overvåke våre områder, sørge for tiltak som planting av ålegress og opplæring og kunnskap mot både innbyggere, kommuner og næringslivet. Staten må ta på seg sitt ansvar, og bidra til at kommuner kan i mye større grad rense nitrogenet fra sine renseanlegg.

Landbruket er også en viktig partner hvor vi må sørge for at kunnskapen øker og viljen til å gjøre tiltak fungerer.

Det er også et felles ansvar at vi har en nasjonalpark i fjorden, og at vi lever opp til de krav som stilles. Både mudring, utslipp fra næring og landbruk, tømming av septik øker faren for at vi ikke vil få dette til. SV vil ha et tettere samarbeid med organisasjoner som jobber og forsker på hvordan vi skal lykkes.:

SV vil:

Miljøvern og naturmangfold

Østfold SV vil arbeide for å hindre nedbygging av Østfoldnaturen. Vi ønsker aktiv bruk av naturbudsjett og stimulere kommuner i Østfold til det samme. Vi vil hindre inngrep i verdifulle skogs- og friluftsområder, på dyrket og dyrkbar mark, nedbygging av myrer og inngrep i strandsonen, ved vassdrag og ved innsjøer.

Fylket må bruke innsigelsesretten for å sikre at vi ikke bygger ned sårbar natur.

SV vil ha mer fornybar energi. Vind kan være en del av løsningen. Før SV kan støtte vindkraftutbygging i Østfold må teknologien utvikles, inkludert løsninger som ivaretar dyre- og fugleliv. Vindkraftutbygging skal ikke skje i naturområder, i strandsonen eller på dyrket mark. SV vil fremover vurdere havvind og småskala vindkraft i industriområder hvor næringen selv vil nyte godt av kraften. SV vil ikke støtte prosjekter som eies via skatteparadis.

SV vil:

Et mangfoldig kulturtilbud

froskeperspektiv av en fotballbane

Alle innbyggere i Østfold skal ha tilgang til et mangfoldig kulturliv. Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kultur er en av de viktigste grunnstenene i ethvert menneskes liv.

Alle bruker musikk, dans, film, konserter, litteratur og kunst, på et eller flere områder. Det utvikler vår kritiske tenkning og er viktig for ytringsfriheten. Vi skal styrke kulturlivet og gi muligheter til større mangfold av utrykk og sjangere. Flertallet av kunstnere lever under levelønn. Dette må vi gjøre noe med. Vi må stille krav til kommuner, fylke og stat, så kunstnere kan leve av det de tjener, og få betalt for den jobben de gjør.

Gode idretts- og kulturtilbud bidrar til økt livskvalitet, både fysisk og mentalt og er viktig innen alle former for inkludering. SVs mål er at flere skal bruke det brede

kulturlivet og at opplevelsene skal være lettere tilgjengelig for folk. Bizzy er utviklet for at ungdoms skal ha bedre oversikt over kultur og idrettsarrangement og gir også ungdom mulighet for reduserte priser. Vi vil at alle ungdom skal ha muligheter til å benytte seg av Bizzy og vil at den skal videreutvikles.

SV vil:

Videregående utdanning for alle

Tre unge kvinner med sekker og skolebøker går foran en trapp
Studenter ved Universitetet i Tromsø.

SVs mål for den offentlige fellesskolen er kunnskap og utvikling for alle elever. Alle elever skal ha muligheten til å lykkes, uansett bakgrunn og hvem man er. Både teori og praksis skal gi mestring, trivsel og uttelling i skolen.

Alle elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene må sikres rett til lærling- eller lærekandidatplass, og vi vil opprettholde læreplassgarantien.

Fylkeskommunen må ta et særskilt ansvar for å ta inn lærlinger i egen virksomhet.

Elevdemokratiet må styrkes slik at elevene tilegner seg kunnskap om medvirkning, ansvar og demokrati. Elevdemokratiet skal romme egen hverdag, undervisningsform og vurderingsform.

Nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for opptak til den videregående skolen i Østfold.

SV vil:

Lærere med tid til å være lærere

Norge og Østfold trenger flere lærere. Samtidig vil stadig færre ta lærerutdanning, og mange slutter i skolen. 40.000 lærere velger i dag å ikke jobbe i skolen. SV mener lærerne skal undervise og utdanne, ikke ta stadig flere arbeidsoppgaver. Lærerne bruker i dag alt for mye tid til rapportering og byråkrati i skolen.

SV sitt mål er å skape den beste skolen for elevene ved å gjøre skolen til den beste arbeidsplassen for lærerne. Dette krever tillitsbasert ledelse.

Tillitsbasert krever sterkere og tettere samarbeid mellom partene i arbeidslivet og mellom de ansatte. De ansatte må ha faglig handlingsrom til å ta selvstendige beslutninger i sin arbeidshverdag. Dette gjelder alle deler av fylkeskommunen.

SV vil:

Et grønt og moderne næringsliv

stående mann i anleggsbransjen i neongult arbeidsantrekk som kutter noe i bordhøyde
Norbye Industriservice AS monterer et stålbygg på Andslimoen i Målselv kommune.

Fremtidens økonomi er en grønn økonomi med et grønt næringsliv. Østfold er allerede et foregangsfylke i utvikling av klima- og miljøvennlig industri og verdiskapning. Gjennom en bevisst satsning på videreutvikling av sirkulærøkonomi og grønne næringsveier vil SV sikre Østfold flere arbeidsplasser, gode vilkår for gode ideer og sikre Østfold bidrag til det grønne skifte.

Gjennom fylkeskommunen gi muligheter for økt kunnskap for både nye og gamle næringsaktører, om sirkulær økonomi og bærekraft. Målet er å doble antall bedrifter som legger dette til grunn for virksomheten sin innen 2027.

SV vil:

Et trygt og rettferdig arbeidsliv

Full sysselsetting, små lønnsforskjeller, og et velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn for alle.

SV vil bekjempe bruken av innleid arbeidskraft og arbeide for at alle som vil, skal få tilbud om hele, faste stillinger.

Vi er klare på at tillitsbasert ledelse er fremtiden. Det er de som arbeider tettest på elevene, brukerne og innbyggerne, som kan ta de beste avgjørelsene, og med en tillitsreform styrkes arbeidstagerens ansvar og kunnskap.

SV vil:

Næringsliv og kompetanse

Østfold SV vil bidra til samarbeid og samhandling mellom næringslivet, videregående skole og fagskolene.

Med et næringsliv som etterspør flere ansatte med rett kompetanse, må høyskoler, håndverksskoler, videregående- og fagskoler særlig tilby utdanninger som kvalifiserer til det arbeidslivet etterspør.

Politikere, næringsliv, og utdanningsinstitusjoner må også se fremover for å kvalifisere elever og ansatte for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Østfold Fylkeskommune skal være en foregangsinstitusjon som sørger for anstendig arbeidsvilkår Seriøse bedrifter skal ikke tape anbud og konkurranse mot andre bedrifter som grovt utnytter systemet.

SV vil:

Likestilling, mangfold og integrering

Mann og dame sitter på benk

SV er et feministisk og inkluderende parti. Likestilling er universell frigjøring for alle, uavhengig av kjønn, hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuell legning og funksjonsvariasjoner.

Det er nødvendig å ta i bruk radikale virkemidler for å utfordre strukturene som opprettholder de skjeve maktforholdene i samfunnet.

SV vil at CRPD (FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser) skal legges til grunn, slik at diskrimineringen av mennesker med funksjonsvariasjoner ikke skal finne sted. Det gjelder både i ansettelser, kollektivtransport og for våre videregående elever.

SV vil:

Skeiv politikk

Østfold skal være et fylke for alle uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Skeive blir utsatt for hatkriminalitet, diskriminering og vold i større grad enn resten av befolkningen. Dette skjer også på fylkets videregående skoler, og skeive med minoritetsbakgrunn er særlig utsatt for diskriminering og hets. Uavhengig av hvilken kjønnsorientering man har, skal alle mennesker møtes med respekt og likeverd.

SV vil:

Bekjempe rasisme

Østfold er et av Norges mest mangfoldige fylke. Vi har innbyggere fra alle verdenshjørner. Altfor mange med minoritetsbakgrunn, spesielt muslimer og melaninrike, opplever rasisme. Dette gjelder både hverdagsrasisme, men også strukturell rasisme. Vi vet at minoritetsgrupper opplever hatkriminalitet og hatefulle ytringer. De diskrimineres i større grad i arbeidsliv, boligmarked og i møte med det offentlige.

Vi ønsker et Østfold der alle mennesker, uansett etnisk og kulturell bakgrunn, religion og språk, skal ha frihet til å leve sine liv uten å oppleve rasisme. Derfor vil vi bekjempe dette med systematisk og strukturelle tiltak, fellesskap og kunnskap.

SV vil:

Vold i nære relasjoner

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et stort folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet opp mot 6 milliarder kroner hvert år, i tillegg til de alvorlige konsekvensene denne volden har for den enkelte og deres pårørende.

I samsvar med Istanbul-konvensjonen, må fylket og kommunene bidra til å avdekke og bekjempe denne typen kriminalitet.

SV vil:

Kvinnehelse

SV ser at kvinnehelse lenge har vært nedprioritert og ønsker å gjøre noe med det. Kvinner som majoritet utgjør cirka halvparten av befolkningen, men dette gjenspeiles ikke i forskningen. Vi ser en nedprioritering innen forskning på typiske kvinnesykdommer som underlivssmerter, ME og migrene. Det er tydelige kjønnsforskjeller når det kommer til kunnskap rundt symptomer for menn, versus kvinner.

Føde- og barseltilbudet må styrkes, ikke svekkes. Ammehjelp, mer kunnskap om fødselsdepresjoner og svangerskapsforgiftning, og større kapasitet på avdelingen er viktig.

Kunnskapen rundt kvinnehelse er for dårlig, seksualundervisningen oppleves for mange som mangelfull noe som resulterer i at myter om jomfruhinne fortsatt eksisterer, at mange kvinner ikke vet hvordan de skal stille seg til seksuelt press, jenter stiller seg fremmed til egen kropp, og det er lite snakk om bivirkninger og risiko rundt ulike prevensjonsmidler, og undervisning rundt alvorlige kvinnesykdommer som endometriose, vaginisme og vestibulitt uteblir.

Eksempler på dette er blant annet at en av ti kvinner i Norge rammes av endometriose (vev av liknende type som i livmorslimhinnen vokser utenfor livmorhulen). To av ti kvinner er rammet av adenomyose (hvor livmorslimhinnen vokser inn i livmorens muskelvegg). Sykdommene er svært smertefulle. Ventetiden på kikkehullsoperasjon, som er den eneste måten å få stilt en sikker diagnose på, har etter Covid19, fått doblet ventetiden, fra seks måneder til ett år.

I snitt tar det cirka 7 år å få stilt en sikker diagnose. I hovedsak skyldes dette at det er lite kompetanse om utredning og behandling i kommunene og at det er forsinkelser i spesialisthelsetjenesten.

SV vil:

Styrket folkehelse – økt livskvalitet

Mann sitter i tannlegestol smilende mot kamera. En tannlege står bak og forbereder seg på å sjekke tennene på mannen ved å ta på seg hansker

Østfold SV vil arbeide for et fylke hvor innbyggerne har god livskvalitet, lavt sykefravær og god helse. Den forebyggende og helsefremmende innsatsen må styrkes. Å jobbe aktivt for god folkehelse er god fordelingspolitikk. Ulikhet i helse er en av våre store samfunnsutfordringer og må prioriteres høyt.

Den offentlige tannhelsen må utvides og gjøre gratis for alle. Private klinikker koster som oftest mer enn offentlige. I Østfold er det for få offentlige tannhelseklinikker til at folk kan velge mellom å gå til en offentlig tannklinikk eller en privat. Det gjør at det er kun de som har krav på offentlig tannhelse som får det. I tillegg er ventetiden på offentlige klinikker ofte altfor lange. Alle skal ha rett på en god tannhelse. Derfor er det nødvendig å bygge flere offentlige tannklinikker. Fylkeskommunen har ansvar for at de som gjennom statsbudsjettet har fått rimeligere tannbehandling får beskjed om dette. Dagens ungdom er på sosiale medierS og fylkeskommunen må bruke denne form for kommunikasjon.

SV vil:

Emner

Østfold SVvalgprogram